ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Social Science and Humanities

ดร.นพ.
ตุลวรรธน์
พัชราภา
ดร.นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริห...
ดร.
วิภารัตน์
ดีอ่อง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้พัฒนาและสร้างกลไกสำคัญต่อการผลักดั...
คุณ
กันตพร
หาญพาณิชย์
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหาร ประธานบริหารฝ่ายการตลา...
ดร.
เดวิด
มกรพงศ์
ดร.เดวิดเป็นนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์และสร้างนวัต...
ดร.
ฐัช
หัชลีฬหา
“สตาร์ทอัพภูธร” เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนในสังคมชนบทเข้าถึงเทค...
คุณ
วรรณา
จารุสมบูรณ์
ตลอดระยะเวลา 20 ปี คุณวรรณา เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งกลุ่ม...
คุณ
ผ่องพิสุทธิ์
จงอุดมสุข
คุณผ่องพิสุทธิ์ หรือ “คะน้า” จากการที่ได้มี โอกาสเรียน So...
ดร.
นงนุช
จินดารัตนาภรณ์
ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยด...
คุณ
ดิตถรัตน์
ทิพย์รัตน์
ครูดิตถรัตน์ ครูสอนภาษาไทยที่มีใจรักในการถ่ายทอดและสื่อสา...
คุณ
วรินทร์
อาจวิไล
ครูต้นกล้วย หรือ วรินทร์ อาจวิไลเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเ...
Loading