ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Social Science and Humanities

คุณ
ปกรณ์
กฤษประจันต์
คุณปกรณ์เป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะในการทำงานโดยเฉพาะด้านกา...
คุณ
พบเอก
พรพงเมตตา
คุณพบเอกเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยนานาชาติและมหา...
คุณ
อลิสรา
ศิวยาธร
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของคุณอลิสรา ได้ร...
Ms.
Wahyuningrum
Ms. Wahyuningrum เป็นผู้นำด้านการผลักดันกลไกสิทธิมนุษยชนใ...
คุณ
พัชราภรณ์
อินภู่
คุณพัชราภรณ์ อินภู่ เป็นศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบ...
ดร.
ศราวุธ
สิริขจรเดชสกุล
ดร.ศราวุธ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับชาติ โ...
ดร.
มิรินด้า
บูรรุ่งโรจน์
ดร. มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานวิจัยเชิงพัฒนาในด...
คุณ
กันตพร
หาญพาณิชย์
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหาร ประธานบริหารฝ่ายการตลา...
คุณ
ธนัตถ์
วีรวัฒนาธิกุล
คุณธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาข...
ดร.นพ.
ตุลวรรธน์
พัชราภา
ดร.นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริห...
Loading