ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ปกรณ์ 
กฤษประจันต์ 
ผู้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม

คุณปกรณ์เป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะในการทำงานโดยเฉพาะด้านการแปลและล่าม เขาสามารถพัฒนาทักษะของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญและได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของวงการนักแปลและล่ามในประเทศไทย คุณปกรณ์ยังเป็นผู้ยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินชีวิตและในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลักดันความคิดในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพนักแปลและล่าม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญในหลายบริบทของสังคมไทย ทั้งเรื่องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ความเสมอภาคในสังคม และการเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักแปลและล่ามมีความเข้าใจบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามในสถานการณ์ต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพ คุณปกรณ์ยังเป็นผู้เสียสละทำงานให้กับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นจิตอาสาในการแปลและล่ามตลอดมา จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2565

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 09/05/2024 02:19 pm
PAKORN.KRISPRACHANT

MU Quick Fact

Class of: 2008
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Degree: Master of Arts (Language and Culture For Communication and Development)
Facebook
Twitter
LinkedIn