เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Mahidol University
Alumni Relations

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย ได้ตามช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (alumni.mahidol.ac.th ) และเว็บไซต์ Mahidol University Careers Service (careers.mahidol.ac.th)

ความสำเร็จแท้จริง อยู่ที่การนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
แก่มวลมนุษยชาติ

 

– สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา รับผิดชอบดำเนินงานด้านการสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย งานด้านฐานข้อมูลศิษย์เก่า การดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์สัมพันธ์ สิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่า ด้วยการให้เกียรติศิษย์เก่า การส่งข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่า
การเผยแพร่ข่าวสารของศิษย์เก่า และเชิญศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมกันกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยความเสียสละ เกิดเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับเรา

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2563-2566) ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับเรา

นโยบายของเรา

ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2563-2566) ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพัน
และรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
และหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เป็นสื่อกลางเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย
ด้วยหลัก 3 ประการ คือ

ให้เกียรติ

เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็น

แจ้งข่าว

แจ้งให้รับทราบถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของ มหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์ สำหรับศิษย์เก่า

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์เว็บไซต์สมาคมฯ / ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
และลิงก์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

FAST FACTS

จำนวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่กลับมาร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ บริจาค
และอาสาสมัคร