Mahidol University Alumni RelationS

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ลิงก์มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์
สำหรับศิษย์เก่า

เกี่ยวกับเรา

Mahidol University Alumni Relations

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ กรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
0
ศิษย์เก่าทั้งหมด
0
โครงการ/กิจกรรม
0
ผู้เข้าร่วม
0
อาสาสมัคร
0
ผู้บริจาค
Time Machine Mahidol Science Alumni R...
January 28, 2023
Onsite: Lecture Building, Faculty o...

Time Machine Mahidol Science Alumni Reunion

Saturday 28 January 2023

(3.00 - 9.00 P.M.)

at Lecture Building, Faculty of Science, Mahidol University Phayathai

Online Registration Click
(10-20 January 2023)

Free Souvenir limited edition
Close Registration 20 January 2023 (12.00 P.M.)

การประกวดภาพถ่าย "DCU สู่ปัญญาของแผ่...
N/A

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมการประกวดภาพถ่าย "DCU สู่ปัญญาของแผ่นดิน" 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝗪𝗶𝘀𝗱𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗟𝗮𝗻𝗱

โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายที่แสดงถึงสีสันบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเรียนการสอน การวิจัย สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความทันสมัย นวัตกรรมใหม่ที่สื่อถึงความเป็น Smart University โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพสะท้อนจากผลลัพธ์ในโครงการ Mahidol DCU

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

รายละเอียดกิจกรรมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
museum.li.mahidol.ac.th/dcu-photocontest

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-838-8005 หรือทาง Line ID : petchrada.t

ดูน้อยลง

ปฏิทินกิจกรรม

We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า

We Mahidol Application เปิดบริการสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ แอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางติดตามข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Play Video

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายเสริมสร้างความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2563 - 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือและประสานงานร่วมกันกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงาน ด้วยหลักการดำเนินงาน 3 ประการคือ 1) การให้เกียรติ โดยการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศิษย์เก่า 2) การแจ้งข่าว โดยการแจ้งข่าวให้ศิษย์เก่าได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า 3) การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการหรือกิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับสิทธิประโยชน์ง่าย ๆ เพียงแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แฟกซ์

02-849-4510

อีเมล

mahidolalumni@mahidol.ac.th