Mahidol University Alumni RelationS

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ลิงก์มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์
สำหรับศิษย์เก่า

เกี่ยวกับเรา

Mahidol University Alumni Relations

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ กรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
0
ศิษย์เก่าทั้งหมด
0
โครงการ/กิจกรรม
0
ผู้เข้าร่วม
0
อาสาสมัคร
0
ผู้บริจาค
MU Charity 2022 : Run for Chance
N/A
MU Charity 2022 : Run for Chance ( Virtual Run) 🏃🏃‍♀️
 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
📲สมัครได้ที่ https://foundation.mahidol.ac.th/
🗓รับสมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
🗓ส่งผล
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
📦จัดส่งของที่ระลึก
รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
📮การจัดส่ง : จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ไทย
📝ค่าสมัคร
แพ็คเก็จ A ทั่วไป สะสมระยะทาง 6 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ B ทั่วไป สะสมระยะทาง 10 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ C สำหรับ VIP สะสมระยะทาง 6 km ราคา 700 บาท
แพ็คเก็จ D สำหรับ VIP สะสมระยะยทาง 10 km ราคา 700 บาท
วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์
November 28, 2022
Onsite: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศา...

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน "วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์"

ปฏิทินกิจกรรม

We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า

We Mahidol Application เปิดบริการสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ แอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางติดตามข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Play Video

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายเสริมสร้างความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2563 - 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือและประสานงานร่วมกันกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงาน ด้วยหลักการดำเนินงาน 3 ประการคือ 1) การให้เกียรติ โดยการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศิษย์เก่า 2) การแจ้งข่าว โดยการแจ้งข่าวให้ศิษย์เก่าได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า 3) การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการหรือกิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับสิทธิประโยชน์ง่าย ๆ เพียงแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แฟกซ์

02-849-4510

อีเมล

mahidolalumni@mahidol.ac.th