ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
จรีพร  
จารุกรสกุล 
ผู้นำด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย

นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ “WHA Group” ผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน WHA Group มีมูลค่ารวมกันกว่า 150,000 ล้านบาท

ด้วยความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับทำให้คุณจรีพรได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2558 และการเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ตลอดจนได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ คุณจรีพรยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันคุณจรีพรได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอบส์ (Forbes) ประเทศไทยให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่ 50 ของประเทศ ประจำปี 2564 ที่มีทรัพย์สินรวมกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

ไม่เพียงแต่ความสำเร็จด้านการเป็นผู้ประกอบการ คุณจรีพรยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง โดยได้อุทิศเวลาในการเป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย อบรมและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่บุคคลที่สนใจอยู่เสมอ จึงทำให้คุณจรีพรเป็นผู้ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และวิชาการอย่างกว้างขวาง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ จรีพร จารุกรสกุล ซีอีโอดับบลิวเอชเอ ได้รับรางวัล The People Awards 2024 บุคคลต้นแบบที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด Click

 ⮕ ดับบลิวเอชเอ คว้ารางวัล Best Sustainability-Linked Bond in Thailand จาก The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2024 Click

 ⮕ Thailand’s 50 Richest Click 

 ⮕ Be Brave and Stay Ready ตำราบริหารธุรกิจฉบับ จรีพร  จารุกรสกุล หญิงแกร่งผู้อยู่เบื้อหลัง WHA Group มูลค่าแสนล้าClick 

 

 

Published on: 28/12/2022 12:00 am
j-28-12-65

MU Quick Fact

Class of: 1987
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
Facebook
Twitter
LinkedIn