MAhidol university alumni recognition

"Nominations for Mahidol University Alumni Recognition are now open".

เกี่ยวกับ Mahidol University Alumni Recognition

          กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมีการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อตอบสนองความคาดหวังของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีแนวคิดในการทำประโยชน์แก่สังคม ผ่านการจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับยกย่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากการทำงานในหลากหลายด้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและเครือข่ายของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลให้เข้มแข็ง
 3. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสังคมไทย โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://alumni.mahidol.ac.th และสื่ออื่น ๆ ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

 1. เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 3. เป็นผู้มีจริยธรรม ความประพฤติ และภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

หลักเกณฑ์

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition) ดังนี้

 1. เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีผลงานเป็นประจักษ์ที่เป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างสรรค์ ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาประเทศชาติ หรือสังคมโลก หากมีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัล ผู้มอบรางวัลต้องเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในระดับชาติหรือนานาชาติ
 3. มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังรายละเอียดด้านล่าง
 • Art & Music 
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี เช่น เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานหรือการทำกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี เป็นต้น
 • Consumer Technology
  ด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการหนี้สิ้นภายในครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • Environment & Energy
  ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความยั่งยืน เช่น เป็นเจ้าของบริษัทผลิตยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือได้รับการยอมรับจากสังคมผ่านการทำงานเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ เป็นต้น
 • Enterprise
  ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Business to Business) เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจโลจิสติกส์หรือธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มีส่วนช่วยเหลือธุรกิจ Startup
  ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ เป็นต้น
 • Finance & Investment
  ด้านการเงินและการลงทุน เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ FinTech ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น
 • Food & Beverage
  ด้านธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เป็นเชฟที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงจากการพัฒนาสูตรอาหารแบบใหม่ หรือเป็นนักรีวิวอาหารที่มีผู้ติดตามบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน เป็นต้น
 • Politics
  ด้านการเมือง เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหาระดับชาติ หรือการเป็นผู้ที่สามารถผลักดันนโยบาย/กฎหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศได้เป็นผลสำเร็จ เป็นต้น
 • Healthcare
  ด้านสุขภาพ เช่น เป็นผู้สร้างผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อช่วยให้คนในชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
 • Media & Entertainment
  ด้านวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชน เช่น เป็นนักแสดง นักเขียนบท หรือนักข่าว ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น
 • Manufacturing & Industry
  ด้านการประกอบธุรกิจที่ได้ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เช่น เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากการเป็นเจ้าของกิจการ/โรงงานผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม
  แห่งอนาคต เป็นต้น
 • Marketing & Advertising
  ด้านการตลาด และโฆษณา เช่น เป็นเจ้าของกิจการด้านการสร้างคอนเทนต์มัลติมีเดียที่มีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น
 • Social Impact
  ด้านการทำงานเพื่อสังคม หรือสร้าง Social Movement เช่น ผู้ได้รับรางวัลจากการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งจากผลงานการลงพื้นที่จริงหรือผลงานบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 • Social Media
  ด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) เช่น เป็น Influencer ที่มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน เป็นต้น
 • Science
  ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ทั้งที่เป็นผลงานด้านการปฏิบัติหรือทฤษฎี ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น
 • Retail & Ecommerce
  ด้านธุรกิจค้าปลีก และ Ecommerce เช่น เป็นเจ้าของกิจการค้าปลีกที่มีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ มีผลประกอบการดี และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม เป็นต้น
 • Startups ด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ Startup ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการเติบโตของธุรกิจและฐานลูกค้า เป็นต้น
 • Sports ด้านการกีฬาระดับชาติขึ้นไป เช่น เป็นนักกีฬาทีมชาติ ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีมชาติ หรือเทียบเท่า เป็นต้น
 • Education ด้านการศึกษา เช่น เป็นผู้ดำเนินโครงการหรือเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรายงานผลคะแนนของนักเรียนในระดับภูมิภาค/ระดับชาติ เป็นต้น
 • Games ด้านการเล่นเกมและพัฒนาเกม เช่น เป็นนักกีฬา e-sport ทีมชาติ เป็นนักพัฒนาเกมในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ หรือเป็นสตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน เป็นต้น

ผู้มีสิทธิพิจารณาและเสนอชื่อศิษย์เก่า

 1. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผู้ใช้บัณฑิต หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งเอกสารเสนอข้อมูลศิษย์เก่า

ผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าจะต้องส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 2. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยผู้ทีได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามแสดงความยินยอมในเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกให้ด้วยตนเอง
 3. ภาพถ่ายปัจจุบันครึ่งตัว รูปแบบไฟล์คุณภาพสูง นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png ขนาดกว้าง 3,240 pixels ยาว 4,032 pixels จำนวนตั้งแต่ 1 รูปขึ้นไป

โดยส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 1-3 ไปยัง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถเลือกส่งผ่านช่องทางตามที่ต้องการ ดังนี้

 1. Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th
 2. ไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 1. บันทึกข้อมูลผ่าน Google Form