การสมัครสมาชิกสมาคมและสิทธิประโยชน์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

MUAA Membership

การสมัครสมาชิกสมาคมและสิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น
6. ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (ขนาด 95 KB)

สิทธิของสมาชิก

1. ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม
2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวิสามัญ การประชุมวิชาการ
และกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ
3. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหาร
4. ได้รับการบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิกแต่ละประเภท