รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาสครบรอบ “55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
มหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. กภ.กันยา ปาละวิวัธน์

คณะกายภาพบำบัด

ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณะทันตแพทยศาสตร์

นายสละ อุบลฉาย

คณะเทคนิคการแพทย์

รศ. ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.(เกียรติคุณ) ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.(พิเศษ) ดร. ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

คณะเภสัชศาสตร์

ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

นางสาววรรณา จารุสมบูรณ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รศ. ดร. สพ.ญ.กนกอร เอื้อเกษมสิน แอนดร้าดรึ รึคิชะ ฟึเร้ยระ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสาววทันยา สุขสมบูรณ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

นางสาวปิยารัตน์ กัลยา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

Ms. WAHYUNINGRUM

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวอลิสรา ศิวยาธร

วิทยาลัยการจัดการ

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร.

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ผศ. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ศ. ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

นายปกรณ์ กฤษประจันต์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผศ. ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Young Alumni Awards 2024

เนื่องในโอกาสครบรอบ “55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
มหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Young Alumni Awards 2024

ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ

คณะกายภาพบำบัด

ผศ. ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

นายวสุอนันต์ ทองดี

คณะเทคนิคการแพทย์

ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ. ดร.ศศิธารา น่วมภา

คณะพยาบาลศาสตร์

รศ. ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.วิศรุต เจริญพันธ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.นพ.กรกฤษณ์ อิ่มวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภกญ.นงลักษณ์ ลิ้มกุล

คณะเภสัชศาสตร์

ผศ. ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร

คณะวิทยาศาสตร์

นายฆนาพงศ์ ข้องสาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ. นพ.วศิน แมตสี่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ดร.มันตา วุฒิสถิตถาวร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ดร. นพ.นิธิรัตน์ บุญตานนท์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.ศิตะ มานิตกุล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางสาวปนัดดา พณิชีพ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

นางสาวกนิษฐา จันทธัมโม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

นางสาวปฐมพร แก้วหนู

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นายกันตพร หาญพาณิชย์

วิทยาลัยการจัดการ

นายพบเอก พรพงเมตตา

วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวชาลินี นินนานนท์

วิทยาลัยศาสนศึกษา

นายนวีน นพคุณ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รศ. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รศ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

สถาบันโภชนาการ

นางสาวสาริณี เอื้อกิตติกุล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Young Alumni Awards 2023

เนื่องในโอกาสครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
มหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Young Alumni Awards 2023

กภ.ชวกิจ เก้าเอี้ยน

คณะกายภาพบำบัด

ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

นายชนกานต์ ชินชัชวาล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ. ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน

คณะพยาบาลศาสตร์

นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ. นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ. ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รศ. ดร.ชรินทร์ โหมดชัง

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.นันทิดา นิลหุต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ. ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ. ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

นายกสิวิทย์ รอดเกลี้ยง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

คณะศิลปศาสตร์

ดร.ฐัช หัชลีฬหา

วิทยาลัยการจัดการ

นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

นาวสาวศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา

สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ดร. พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รศ. ดร.กานต์สุดา วันจันทึก

สถาบันโภชนาการ

ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นายวิษณุกรณ์ กวยลี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

นายภูธเนศ รู้เกณฑ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ