ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
อลิสรา 
ศิวยาธร  
นักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของคุณอลิสรา ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงแรมที่มีขยะเศษอาหารเป็นศูนย์ (Zero Food Waste Hotel) และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงแรมต้นแบบของกรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดการขยะ และได้รับรางวัล Food Waste Free Champion 2023 จาก Pacific Asia Travel Association และเป็นโรงแรมต้นแบบของการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเกื้อกูลเกษตรกรและชุมชน ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณอลิสราทำให้โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพได้รับการยอมรับในการเป็น Sustainable Boutique Hotel แถวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาเรียนรู้ดูงานเฉลี่ยเดือนละ 3-4 องค์กร

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

ทายาทรุ่น3 ศิวาเทล ต่อยอด Green Hotel สร้าง Brand Purpose ติดท็อปในใจสายกรีน Click

อลิสรา ศิวยาธร แห่งโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เมื่อ Sustainable ไม่ใช่แค่การสร้างแบรนด์ แต่เป็นการสร้างคุณค่า Click

Published on: 17/04/2024 03:03 pm
alisara-sivayathorn

MU Quick Fact

Class of: 2000
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: College of Management
Degree: Master of Management
Facebook
Twitter
LinkedIn