คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภายในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอต่อการทำงานอีกต่อไป การมีทักษะและความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับความรู้ให้มีเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดจึงสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผ่านการให้บริการแหล่งรู้ออนไลน์ฟรี (Free Online Learning Platform) สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Extension (MUx)

Mahidol University Extension (MUx)

ได้รับการรับรองระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. โดยในระบบประกอบด้วยคอร์สเรียน MOOC (Massive Open Online Course) มากกว่า 90+ รายวิชา และคอร์สเรียน SPOC (Small Private Online Course) มากกว่า 400+ รายวิชา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้ Alumni Account (@alumni.mahidol.ac.th) เข้าเรียนได้ฟรีๆ ที่ : https://mux.mahidol.ac.th

Linkedin Learning

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Linkedin ซึ่งเป็น Social Network ทางด้านอาชีพและธุรกิจ โดยมีคอร์สเรียนมากกว่า 16,000+ รายวิชา เช่น Programming Languages Illustration Leadership Skills Spreadsheets Drawing Personal Effectiveness Data Analysis เป็นต้น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้ Alumni Account มาลงทะเบียนขอใช้งานได้ฟรีๆ ที่ : https://careers.mahidol.ac.th/linkedin-learning