บุคลากร

บุคลากร

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางกิรติ สอนคุ้ม นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางกิรติ สอนคุ้ม
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
รักษาการแทนหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ
นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร นักวิชาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุติมา ก๋งทอง นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวชุติมา ก๋งทอง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวกัญญาภัค อุมาลี นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค อุมาลี

นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง

นักวิชาการศึกษา