บุคลากร

บุคลากร

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางกิรติ สอนคุ้ม นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวกิรติ พิมพ์แก้ว

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

หน่วยส่งเสริมกิจกรรม/โครงการศิษย์สัมพันธ์ (Alumni Engagement)

นางสาวกัญญาภัค อุมาลี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบริการสนับสนุนด้านอาชีพ (Career Support Services)

นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดาวลัย ทวีไพศาล

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หน่วยบริการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวชุติมา ก๋งทอง

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดูแลสิทธิประโยชน์

นางสาวผกามาศ ทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป