บุคลากร

บุคลากร

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางกิรติ สอนคุ้ม
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยศิษย์สัมพันธ์

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชุติมา ก๋งทอง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวกัญญาภัค อุมาลี

นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข
นักวิชาการศึกษา