บุคลากร

บุคลากร

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นางกิรติ สอนคุ้ม นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นางกิรติ สอนคุ้ม
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

หน่วยส่งเสริมกิจกรรม/โครงการศิษย์สัมพันธ์ (Alumni Engagement)

นางสาวกัญญาภัค อุมาลี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบริการสนับสนุนด้านอาชีพ (Career Support Services)

นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดาวลัย ทวีไพศาล

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หน่วยบริการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวชุติมา ก๋งทอง

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดูแลสิทธิประโยชน์

นางสาวผกามาศ ทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป