สิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า
สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบถามการเปิดใช้งาน Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application ได้ที่ mahidolalumni@mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบสิทธิพิเศษ
รายละเอียด

ลดค่ารักษาพยาบาล  ดังนี้
1. ผู้ป่วยใน  ส่วนเกินสิทธิ ลดร้อยละ  15  ไม่รวมครอบครัว
2. กรณีเบิกจากสิทธิอื่น ๆ ไม่ได้ ลดร้อยละ 15 เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการบริการรักษาพยาบาล ณ คลินิกพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  การตรวจพิเศษที่จำเป็นต้องส่งไปที่อื่น  โดยที่ไม่มีบริการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำดื่ม

เงื่อนไข

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ

ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลือให้บุคคลชำระเงินเอง หลังจากใช้สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงานต่าง ๆ
สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
โทร. 0-2419-7000

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบสิทธิพิเศษ
รายละเอียด

ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิเฉพาะผู้มีสิทธิ ไม่รวมบุคคลในครอบครัว ในอัตราร้อยละ 10  เฉพาะค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ

ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลือให้บุคคลชำระเงินเอง หลังจากใช้สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงานต่าง ๆ
สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2354-7308

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มอบสิทธิพิเศษ
รายละเอียด

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
กรณีผู้ป่วยใน ลดค่าห้องเฉพาะส่วนเกินสิทธิ ในอัตราร้อยละ 15
กรณีเบิกจากสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ได้ ลดค่าห้อง ในอัตราร้อยละ 15

เงื่อนไข

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ

ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลือให้บุคคลชำระเงินเอง หลังจากใช้สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงานต่าง ๆ
สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนบรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-849-6600

คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบสิทธิพิเศษ
รายละเอียด

ลดค่ารักษาทางทันตกรรม ในการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และถอนฟัน ในอัตราร้อยละ 5
ไม่รวมครอบครัว และไม่รวมค่าแพทย์  สามารถรับบริการทางทันตกรรมจากคลินิกค่าตอบแทน
ทั้งในส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

เงื่อนไข

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 02-200-7777 และ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เลขที่ 999 หมู่ 5 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6600

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มอบสิทธิพิเศษ
รายละเอียด

1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิร้อยละ 10 (ใช้ได้เฉพาะการเข้ารักรักษาไม่เกิน 30 วัน)
ส่วนเกินให้คิดในอัตราปกติของประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2. มีสิทธิ์อยู่ห้อง/เตียงสามัญ พิเศษรวม 2 เตียง พิเศษเล็ก/ใหญ่ VIP และห้อง ICU

เงื่อนไข

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ หนังสือรับรองจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ หรือ
สามารถแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ ในกรณีที่จะต้องมีการแสดงหลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ก่อนแล้ว เช่น สิทธิ์ต้นสังกัดจากหน่วยงาน สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์หลักการประกันสุขภาพ สิทธิ์ประกันชีวิต สิทธิ์พระราชบัญญัติผู้ประสบภัย หรือสิทธิ์อื่นที่มี เพือขอรับส่วนลดในส่วนเกินสิทธิ์ที่ศิษย์เก่าต้องชำระเองเพื่อรับสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Loading
วิธีการแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application
1
2
3
4
เปิด We Mahidol Application แล้วเลือก “Login” หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก เลือก “Register (Alumni)” เพื่อลงทะเบียนรับ Account สำหรับใช้งาน
กรอกข้อมูล Username (โดยใช้ Email: @alumni.mahidol.ac.th หรือ u ตามด้วยรหัสนักศึกษา หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา) พร้อมกรอก Password ที่ท่านได้ตั้งไว้ในขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชีประเภทศิษย์เก่า
เลือกเมนู “Virtual ID”
Virtual ID Card จะแสดงดังภาพ สามารถใช้ Virtual ID Card เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ตามที่เงื่อนไขกำหนด