FAST FACTS

0

คน

จำนวนของศิษย์เก่าทั้งหมด

(Mahidol Alumni Big Data)

0

โครงการ/กิจกรรม

ที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมกิจกรรม

6,472 คน

อาสาสมัคร

1,875 คน

ผู้บริจาค

2,318 คน

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 *