ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Social Impact

คุณ
อลิสรา
ศิวยาธร
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของคุณอลิสรา ได้ร...
Ms.
Wahyuningrum
Ms. Wahyuningrum เป็นผู้นำด้านการผลักดันกลไกสิทธิมนุษยชนใ...
ผศ.ดร.
ชัยรัตน์
บูรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เป็นผู้ยึดมั่นตามค่านิยมอ...
ทพญ.
จุฑารัตน์
จินตกานนท์
ทพญ.จุฑารัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากแล...
ดร.
ยูเนียนสาสมีต้า
สาเมาะ
ดร. ยูเนียนสาสมีต้า มีผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุก...
ดร.
มิรินด้า
บูรรุ่งโรจน์
ดร. มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานวิจัยเชิงพัฒนาในด...
รศ.
กรรณิการ์
วิจิตรสุคนธ์
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ สำเร็จการศึกษาอนุปริ...
คุณ
ธนัตถ์
วีรวัฒนาธิกุล
คุณธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาข...
ดร.
สุวิทย์
เมษินทรีย์
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นผู้พัฒนาและผลักดันแนวคิด Thaila...
ดร.
ฐัช
หัชลีฬหา
“สตาร์ทอัพภูธร” เกิดขึ้นเพื่อทำให้คนในสังคมชนบทเข้าถึงเทค...
Loading