ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Ms. 
Wahyuningrum 
 
The promoter of human rights mechanism in ASEAN

Ms. Wahyuningrum เป็นผู้นำด้านการผลักดันกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคอาเซียนและการทำงานด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในภูมิภาค เช่น เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของเครือข่ายรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโสของ Weaving Women’s Voices in ASEAN (WEAVE) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรสตรีนิยมที่ทำงานเรื่องสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ประจักษ์ชัดของเธอทำให้เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ถึงสองสมัย (2019-2021 และ 2022-2024) โดยในปี 2023 เธอได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในการทำงานของ AICHR เธอเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องสิทธิเด็กและเป็นผู้ที่ทำงานหลักเรื่องเพศสภาพ เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการสมาคมรวมตัว เสรีภาพในการนับถือศาสนา การต่อต้านการทรมาน การต่อต้านความรุนแรง การต่อต้านการค้ามนุษย์ และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ อีกด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 04/04/2024 03:11 pm
Wahyuningrum4.67

MU Quick Fact

Class of: 2007
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Institute of Human Rights and Peace Studies
Degree: Master of Arts (Human Rights)
Facebook
Twitter
LinkedIn