ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
พัชราภรณ์ 
อินภู่ 
ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณพัชราภรณ์ อินภู่ เป็นศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในปัจจุบัน) วิชาเอกการสอนภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณพัชราภรณ์เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “อาจารย์โอลีฟ” ผู้ส่งเสริมและออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์โอลีฟเคยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาก่อนจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จึงได้มีโอกาสฝึกฝนนักเรียนที่มีความชอบภาษาอังกฤษแต่ไม่มีโอกาสหรือเวทีในการแสดงออก จนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ครูโอลีฟยังได้สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่มีความกังวลในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหรือไม่ชอบในการเรียนภาษาอังกฤษให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมและการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและได้สอน “นักศึกษาครู” หรือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่จะเป็นครูในอนาคต อาจารย์โอลีฟได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาครูภาษาอังกฤษ ไม่เพียงแต่ทักษะทางวิชาการ ครูโอลีฟได้พัฒนาครูภาษาอังกฤษให้เป็นผู้ถ่ายทอดที่มากกว่าองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และยังต้องส่งพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น อาจารย์โอลีฟจึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงให้ทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถได้เท่าเทียมกัน สามารถออกแบบสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ อาจารย์โอลีฟมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษลงสู่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงทำให้อาจารย์โอลีฟได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ รางวัล “พิฆเนศวร”  สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น”  ประจำปี 2566 และรางวัล “พระกินรี” คนดีของแผ่นดิน 2565 สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น”  ภายใต้โครงการปณิธานความดีแทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี (คนดีของแผ่นดิน) จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 14/11/2023 03:46 pm
PatcharaponInphoo2

MU Quick Fact

Class of: 2018
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Degree: Master of Arts (Language and Culture for Communication and Development)
Facebook
Twitter
LinkedIn