50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร (หุมห้อง)

วิทยาลัยศาสนศึกษา​

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร​

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

คณะทันตแพทยศาสตร์​​​

ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ​

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง​

คณะพยาบาลศาสตร์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.กภ.สมชัย ปทุมาสูตร​

คณะกายภาพบำบัด​

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

คณะเทคนิคการแพทย์

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล​

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​​

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​​

พญ.นันทกา เทพาอมรเดช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​

ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นายสุชาติ วิริยะอาภา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล

สถาบันโภชนาการ

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

คณะทันตแพทยศาสตร์​​​

ดร. เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร

คณะเภสัชศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ศ.เกียรติคุณ นพ.แทน จงศุภชัยสิทธิ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

น.สพ.บพิธ ปุยะติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายวรกร เลาหเสรีกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล​

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​​

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นายจรายุทธ สุวรรณชนะ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล​

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

นายณัฐพล อร่ามเมือง

วิทยาลัยการจัดการ

อาจารย์อัคราวิชญ์ พิริโยดม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผศ.ดร.ธีราณี เตชะศรีวิเชียร

วิทยาลัยนานาชาติ

นายดำรงค์ พิณคุณ

วิทยาลัยการจัดการ

นายทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์

วิทยาลัยการจัดการ

Mr. Jerald Joseph

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

นายกฤษฎา ชุตินธร

วิทยาลัยนานาชาติ

Acting Director General Nyi Nyi

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

นายวุฒิกร บำรุงกิจ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

วิทยาลัยนานาชาติ

นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

นายจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.เดวิด มกรพงศ์

วิทยาลัยการจัดการ

นางสาวสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​​

นายธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร

วิทยาลัยนานาชาติ

ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นางนงลักษณ์ บุญไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวศศิธร สุขถมยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายโชคนิธิ คงชุ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

คณะสาธารณสุขศาสตร์