ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.ดร.นพ. 
ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา 
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คว้ารางวัลนักบริหารรพ.ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากสมาคมบริหารรพ.แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งปณิธานว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” ตั้งแต่สมัย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สู่ “การเปลี่ยนโลก” (World Changer) เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษย์ จากผลงานที่ประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับการยกย่องจากสมาคมบริหารรพ.แห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลนักบริหารรพ.ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 และได้พิสูจน์ศักยภาพในการเป็น “Academic Hub” หรือศูนย์กลางด้านวิชาการแพทย์ที่โดดเด่น และพร้อมสู่ความ  ท้าทาย ผลงานที่หวังจะนำไปสู่ “การเปลี่ยนโลก” คือ “การพลิกโฉม” รพ.ศิริราช ให้กลายเป็น “Smart Hospital”

ในช่วงวิกฤตแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ Covid-19 และโรคติดเชื้ออื่น

ผลงานที่เป็นที่สนใจจากนานาชาติ ซึ่งจะนำพาคณะแพทย์ศิริราช สู่ “การเปลี่ยนโลก” คือ การใช้ “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรอดพ้นจากความพิการ เป็นนวัตกรรมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล นำผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินเข้ารับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และส่งผลออนไลน์ถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน 3 ชั่วโมง

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เมื่อ "ความสุข" ขึ้นกับปริมาณงานที่ทำ Click

ถอดมุมคิด “ศิริราช” ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการลงมือทำ Click

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เป็น ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ แทน ศ.นพ.นิธิ Click 

 

Published on: 28/12/2022 03:29 pm
si28-12-65

MU Quick Fact

Class of: 1981
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn