ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Science

ผศ.ดร.
ธัญญพร
วงศ์เนตร
ผศ.ดร. ธัญญพร เป็นผู้บุกเบิกงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสีเขียว...
ผศ.ดร.
ธนสิน
บุญนาม
“มากกว่าความรู้ วิศวะมหิดลเป็นที่ให้ความผูกพัน” ผู้ช่วยศา...
ผศ.ดร.
ชัยรัตน์
บูรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เป็นผู้ยึดมั่นตามค่านิยมอ...
รศ. ดร.
วิลาสินี
จึงประสบสุข
รศ.ดร. วิลาสินี เป็นผู้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณากา...
ศ.ดร.
เกศรา
ณ บางช้าง
ศ.ดร.เกศรา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 สาข...
ดร.
นัฏพร
ขนุนก้อน
ดร.นัฏพร  ขนุนก้อนผู้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวัสดุย่อยสลายไ...
ดร.
ปัทนภา
ศรีชมเชย
ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย เริ่มต้นจากนักเทคนิคการแพทย์สู่นักกำหน...
ดร.
สายันต์
รวดเร็ว
ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอ...
ศ.ดร.
อัมรินทร์
ทักขิญเสถียร
ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักชิญเสถียร มีประสบการณ์งานวิจัยทางการแพท...
ดร.
เดวิด
มกรพงศ์
ดร.เดวิดเป็นนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์และสร้างนวัต...
Loading