ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

นพ. 
อภิสิทธิ์ 
ธำรงวรางกูร 
แพทย์นักพัฒนาผู้เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ได้นำแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เศรษฐกิจพอเพียง หรือ BCG Economy มาพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ รพ.อุบลรัตน์  ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ และชุมชนมาร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สามารถช่วยคนทุกข์คนยากคนยากคนจน เช่น คนไข้ติดเตียง คนพิการ  และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้เปลี่ยนจากภาระจนกลายเป็นพลัง จัดระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้เกิดคนทุกข์คนยากคนยากคนจนรายใหม่ และสร้างธนาคารอาหารปลอดสารเคมี ธนาคารกล้วย ธนาคารไผ่ซางหม่น และธนาคารต้นไม้สร้างบ้านได้ บนธนาคารดินนับพันไร่ต่อหมู่บ้าน และนับแสนไร่ต่ออำเภอ เพื่อดักจับของฟรีจำนวนมาก เช่น แสงแดด น้ำฝน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขยะอินทรีย์ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นปัจจัยสี่ และเงินทุน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเพื่อร่วมจ้างนักบริบาลชุมชนของพ่อแบบเต็มเวลาที่คัดเลือกจากคนในชุมชนที่รักชุมชน เป็นคนที่มีจิตอาสาที่สุด ชาวบ้านยอมรับ และชุมชนอยากได้ มาเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน  6 เดือน และเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากสถาบันการศึกษา เพื่อนำความรู้มาดูแลชุมชนและผู้คนในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จนคนในหมู่บ้านมีสัมมาอาชีพ จนเป็นหมู่บ้านศานติสุขและรวมกันต่อยอดจนเป็นอำเภอศานติสุขในระยะยาว โดยได้ดำเนินการในอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งขยายผลไปสู่  อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และอำเภออื่นๆที่สนใจ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน บริษัทดรีมเวิลด์ และมูลนิธิ เอส ซี จี โดยระยะยาวคนในชุมชนและชุมชนที่เข้มแข็งกลับมาดูแลและจ้างงานนักบริบาลชุมชนของพ่อแบบเต็มเวลาเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป รวมทั้งส่งต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แพทย์รุ่นน้อง และนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไปช่วยกันขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories

ก้าวอีกสักก้าว (Let the villagers own the hospital) | นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร | TEDxKhonKaen Click 

"ความพร้อมรอไม่ได้" คุยเรื่องการบริหารโรงพยาบาลชุมชุน และสุขภาพคนไทย กับ "นพ. อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร" Click

Published on: 01/06/2023 08:52 am
ra010666...

MU Quick Fact

Class of: 1983
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn