ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.ดร. 
บุญส่ง  
ไข่เกษ 
นักวิชาการกับงานการเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ เป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นทางการเมืองในตำแหน่งต่าง ๆ เช่นสมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมรองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา กรรมาธิการการสาธารณสุขผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยหลายด้าน เช่น การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย การจัดการน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย การศึกษาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการที่สำคัญ เช่น การเป็นนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอดีตนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 18/01/2023 10:49 am
รูปถ่าย ผศ.บุญส่ง copy300

MU Quick Fact

Class of: 1972
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Bachelor of Science (Sanitation)
Facebook
Twitter
LinkedIn