ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Healthcare

ศ.เกียรติคุณ ทพ.
สมศักดิ์
จักรไพวงศ์
พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้...
ผศ.ดร.ทพ.
สุปรีดา
อดุลยานนท์
หลังจบการศึกษา ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้เข้าร่วมการ...
Dr.
Nestor
S. Arce Jr
After graduating from Mahidol University, Dr. Nestor S. A...
นพ.
โอภาส
การย์กวินพงศ์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้าน...
นพ.
อภิสิทธิ์
ธำรงวรางกูร
นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ได้นำแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ส...
รศ. กภ.
กันยา
ปาละวิวัธน์
รองศาสตราจารย์ กภ.กันยา ปาละวิวัธน์ บัณฑิตกายภาพบำบัดมหิด...
ผศ.กภ.
ปรีชา
ธันวารชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ปรีชา ธันวารชร ผู้คิดค้นระบบการรักษ...
ดร.
ปัทนภา
ศรีชมเชย
ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย เริ่มต้นจากนักเทคนิคการแพทย์สู่นักกำหน...
ดร.นพ.
ตุลวรรธน์
พัชราภา
ดร.นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริห...
ภญ.
ชนากิตต์
อิ่มบำรุง
เภสัชกรหญิงชนากิตต์ อิ่มบำรุง ผู้ก่อตั้งกองทุนร้านยาพรประ...
Loading