ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. ดร. 
อรสา 
พันธ์ภักดี 
ผู้โดดเด่นในบทบาทการพยาบาลทางคลินิก

ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ รวมทั้งทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาความก้าวหน้าของพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีส่วนทำให้เกิดพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และของประเทศไทย ทำให้สังคมเห็นบทบาทของพยาบาลในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก พยาบาลสายปฏิบัติงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพได้สูงสุด ได้รับการเทียบคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบ one stop service เพื่อเลิกบุหรี่สำหรับผู้ป่วย มีส่วนทำให้เครือข่ายพยาบาลฯ ได้รับรางวัล ด้านการควบคุมยาสูบจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 03:21 pm
ra28-12-65 copy

MU Quick Fact

Class of: 1974
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Bachelor of Science (Nursing)
Facebook
Twitter
LinkedIn