ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. ดร. 
ทัศนา 
บุญทอง 
อดีตนายกสภาการพยาบาล 4 สมัย

ผู้นำทางวิชาชีพพยาบาล มุ่งมั่นเพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลของประเทศไทย เป็นประธานจัดโครงการร่วมผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย และนำพาการศึกษาพยาบาลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนั้น ยังมีบทบาทในการบริหารองค์กรวิชาชีพในประเทศ โดยได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาการพยาบาล ถึง 4 วาระ และตำแหน่งสำคัญอื่นๆอีกมากมาย เพื่อขับเคลื่อนระบบนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง มีผลงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติอีกด้วย ท่านได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นกรรมการใน WHO Technical Working Group ในปี 2550-2552 เพื่อจัดทำ Global Health Workers Policy และ Codes of Practice และ WHO Global Advisory Group for Health and Nursing Development เป็นต้น จากความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ท่านได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย”

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 03:21 pm
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ชุดเต็มยศพื้นหลังสีขาว

MU Quick Fact

Class of: 1964
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Nursing
Degree: Diploma in Nursing and Health & Certificate in Midwifery
Facebook
Twitter
LinkedIn