ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รองศาสตราจารย์ นพ.  
อดิศักดิ์ 
ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้บุกเบิกการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในเด็ก

รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หรือผู้บุกเบิกงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรงในเด็กของประเทศไทย กว่าจะเป็นหมอที่ทำงานป้องกันการบาดเจ็บในชีวิตเด็ก จากประสบการณ์ ในวงการแพทย์หลายสิบปี พบว่า“อุบัติเหตุและความปลอดภัยในเด็ก” มักเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เด็กเสียชีวิตหรือพิการ และยังทำให้เกิดผลร้ายต่อจิตใจพ่อแม่และคนที่เกี่ยวข้อง จึงเริ่มต้นบุกเบิกตั้งใจที่จะทำงานที่ตนรักและสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ (Safety right is a fundamental human right) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลเพื่อให้เติบโต มีพัฒนาการที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอยภัยอย่างเสมอภาคกัน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 31/10/2022 02:19 pm
RA-รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

MU Quick Fact

Class of: 1986
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn