ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.คลินิก นพ. 
ไพศาล  
ร่วมวิบูลย์สุข 
ผู้รับรางวัล The Sasakawa Health Prize 2022

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เป็นจักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคจอประสาทตา ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตาบอดในประเทศไทย โดยเฉพาะภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา ซึ่งเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยพัฒนาวิธีการคัดกรองด้วยการใช้ภาพถ่ายจอประสาทตา และริเริ่มโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ไม่ใช่จักษุแพทย์ให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคจอประสาทตาได้ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนจักษุแพทย์ จนนำไปสู่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเพิ่มการเข้าถึงยารักษาเบาหวานเข้าจอประสาทตา ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ตาบอดอันเนื่องมาจากภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาลดลงอย่างมาก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ได้รับรางวัล The Sasakawa Health Prize 2022 จาก องค์การอนามัยโลก ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่วงการสาธารณสุข ณ องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/10/2022 11:17 am
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ra17

MU Quick Fact

Class of: 1986
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn