ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

น.สพ. 
ฐาปนา  
จารุธรรมสิริ 
หมอม้าที่มีเป้าหมายให้การรักษาม้าเข้าถึงง่ายและดี

หมอฐา เป็นสัตวแพทย์รักษาม้า หรือที่เรียกกันว่า “หมอม้า” ที่ทำงานในรูปแบบ Ambulatory Services ที่ออกให้บริการตรวจรักษาม้านอกสถานที่ทั่วประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าของม้าได้เข้าถึงสัตวแพทย์มากขึ้น เพื่อให้ม้าได้รับตรวจรักษาอย่างเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรจัดสัมมนาให้กับฟาร์มที่สนใจพัฒนาคุณภาพในการเลี้ยงและดูแลม้า โดยเน้นไปในเรื่อง Preventive medicine เพื่อช่วยป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของม้าโดยส่วนตัวหมอฐาอยากจะทำการตรวจรักษาม้าให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เจ้าของม้าทุกคนและม้าทุกตัวรู้สึกโชคดีที่ได้มารับการตรวจรักษา จึงได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อขยายกรอบความรู้ความสามารถที่มีให้กว้างขึ้น นำมาปรับใช้ในการรักษาม้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปหมอฐาได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี สายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565 (Best Practitioner of the Year 2022) เป็นรางวัลที่มอบให้กับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ที่ทุ่มเทให้กับการรักษาสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี่ และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ มีการบริการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเพิ่มพูนและพัฒนาตัวเองด้านความรู้ทางสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

“เรื่องจริง NIGHT LIFE” เปิดใจหมอม้าสุดฮอต เจาะศาสตร์การรักษาของ "คนรักษาม้า & ม้ารักษาคน" Click

Published on: 28/12/2022 03:20 pm
KK9_6242

MU Quick Fact

Class of: 2010
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Veterinary Science
Degree: Doctor of Veterinary Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn