ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
นิเวศน์ 
ประยูรเธียร  
ผู้นำด้านด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไทย

ปัจจุบันนายนิเวศน์ ประยูรเธียร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือทรีเอ็นโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 บริษัทในเครือ นับเป็นบริษัทแรก ๆ ในประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของไทย ด้วยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านอณูชีวภาพจะกลายมาเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ จึงได้พยายามเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2536 เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และทดลองเพื่อนำไปใช้งานจริง ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอณูชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางตั้งแต่งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ จนได้รับการต่อยอดไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมีการสนับสนุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ เป็นเวลากว่า 38 ปี จึงได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอีกมากมาย ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการตอบแทนสังคม “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยสร้างอาคารเรียนถาวร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขอนามัย และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 26/09/2022 09:32 pm
S__4317216

MU Quick Fact

Class of: 1972
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medical Technology
Degree: Bachelor of Science (Medical Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn