ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ทพญ. 
สุนี 
จึงวิโรจน์ 
สมาชิกวุฒิสภาทำงานเพื่อรับใช้ชาติและประชาชน

ทันตแพทย์หญิงสุนีเริ่มสร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานต่างๆ โดยเริ่มจากการเป็นกรรมการจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ช่วยหารายได้ให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นกรรมาธิการด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีผลงานในการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย เพื่อพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชาชนไทย ซึ่งมีอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ต่ำมากเพียง ร้อยละ 8.1 การเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการจัดการด้านทันตสุขภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เสนอแนะ และเร่งรัดการขับเคลื่อน การส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากและฟัน การพัฒนาการใช้ฟลูออไรด์ งานทันตสาธารณสุขในท้องถิ่น และงานบริการปฐมภูมิในระดับประเทศ พิจารณาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทันตกรรม การพัฒนาไทยสู้ศูนย์กลางด้านการบริการรักษาด้านทันตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก (THAILAND DENTAL HUB) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทันตกรรมไทย ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูป การพิจารณาแก้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ทันตแพทย์หญิงสุนีได้เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา มอบเงินช่วยมูลนิธิคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปช่วยประชาชนได้ทำฟันอย่างปลอดภัย ในช่วงโควิค-19 อีกด้วย

ทันตแพทย์หญิงสุนีมีคติประจำใจ  คือ "ตั้งใจ ขยัน แน่วแน่ ไม่ย่อท้อในการทำงาน ในทุกหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/09/2022 06:06 pm
37.ทพญ.สุนี จึงวิโรจน์32.. copyshop

MU Quick Fact

Class of: 1976
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Dentistry
Degree: Doctor of Dental Surgery
Facebook
Twitter
LinkedIn