ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ทันตแพทย์ 
อรรถพร 
ลิ้มปัญญาเลิศ 
ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพก้าวหน้า

ทันตแพทย์อรรถพรเริ่มจากการเป็นทันตแพทย์คนแรกที่นำความรู้ในตำราไปช่วยรักษาโรคฟันให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแพร่ นำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมนักศึกษา ไปสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียนในอำเภอวังชิ้นและขยายเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพฟันในระดับจังหวัด ก่อนจะก้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพผ่านการเลือกตั้ง จนดำรงตำแหน่งเลขาธิการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 นอกจากนั้น ยังได้เข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ นำความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มต้นจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ สะสมประสบการณ์จนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และยังมุ่งมั่นนำความรู้ อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าต่อไป

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/09/2022 06:03 pm
mt191265..++

MU Quick Fact

Class of: 1992
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Dentistry
Degree: Doctor of Dental Surgery
Facebook
Twitter
LinkedIn