ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ.ดร.กภ. 
ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล 
นวัตกรรมป้องกันการบาดเจ็บระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้รับทุนรัฐบาลไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขากายภาพบำบัด ณ University of South Australia, Adelaide, Australia กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำงานวิจัยเพื่อค้นหาวิธีป้องกันการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด เมื่อปี พ.ศ. 2559 เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากนี้ ได้ทำงานให้กับสภากายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา อุปนายก เลขาธิการสภา รวมถึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขากายภาพบำบัด) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล และคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/09/2022 03:10 pm
py191265

MU Quick Fact

Class of: 1995
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Physical Therapy
Degree: Bachelor of Science (Physical Therapy)
Facebook
Twitter
LinkedIn