ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
อารีย์พันธ์ 
เจริญสุข 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอารีย์พันธ์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร ประจำปี 2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านคือผู้นำที่เป็นแบบอย่างด้วยพลังขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะที่รับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีบทบาทและหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบราชการให้เกิดผลรูปธรรม โดยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เป็นนักบริหารผู้ประสานความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานโดยการผลักดันและแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก่อให้เกิดการแก้ปัญหาแนวคิดการออกแบบกระบวนการตั้งแต่การแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การปรับปรุงการบริการของภาครัฐตามรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ส่งผลให้ภาครัฐของไทยในปี พ.ศ. 2563 อยู่ในอันดับ 21 จาก 190 ประเทศ
#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 15/05/2024 03:10 pm
IMG_0229copypr.bb

MU Quick Fact

Class of: 1990
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Institute for Population and Social Research
Degree: Master of Arts (Population and Social Research)
Facebook
Twitter
LinkedIn