ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.ดร. 
ชัยรัตน์ 
บูรณะ 
บริการด้านการเกษตรปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เป็นผู้ยึดมั่นตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ได้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางการเกษตรสู่สถานประกอบการและสังคม ด้านงานวิจัยได้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช และส่งเสริมให้มีการปลูกผักเกล็ดหิมะอินทรีย์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจรายแรกของไทย โครงการบริการวิชาการที่ทำให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านความยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย และยังลงพื้นที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชครบวงจรให้กับหลายพื้นที่ทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นต้น ตลอดจนได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน เช่น สมาคมกัญชงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ยังได้มีการบริการวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป. ลาว ซึ่งบ่อยครั้งที่ได้รับเชิญจาก National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) เพื่อบรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและยั่งยืน

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Published on: 04/01/2024 09:42 am
02 ผศ.ดร.ชัยรัตน์

MU Quick Fact

Class of: 2005
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Mahidol University Kanchanaburi Campus
Degree: Bachelor of Science (Agricultural Science)
Facebook
Twitter
LinkedIn