ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. ดร. 
วิลาสินี 
จึงประสบสุข 
มดงานผู้ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะดี

รศ.ดร. วิลาสินี เป็นผู้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงกายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่สมบูรณ์ ในการขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะดีที่มีคุณภาพในอนาคต จากผลการดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบประมาณแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ โครงการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพกาย - ใจ ในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานโดยใช้นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะดีแบบองค์รวม โครงการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพกาย - ใจ ในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการการขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย และโครงการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health and Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 03/11/2023 02:46 pm
วิลาสินี

MU Quick Fact

Class of: 2013
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University Kanchanaburi Campus
Degree: Doctor of Philosophy (Neurosciences), Master of Science (Neurosciences), Bachelor of Science (Conservation Biology)
Facebook
Twitter
LinkedIn