ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
บวรลักษณ์ 
อุนคานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุทนไฟเพื่อลดเชื้อเพลิงและมลพิษ

ดร.บวรลักษณ์ได้นำพื้นฐานวิชาชีพที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปต่อยอดจนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวัสดุทนไฟในประเทศไทย ปัจจุบัน ดร.บวรลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายของสภาวิศวกรและจัดบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่มีให้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ริเริ่มระบบ Smart Monitoring ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อวัดอุณหภูมิและประเมินอายุการใช้งานของวัสดุทนไฟเพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนเพื่อลดความร้อนสูญเสียและยืดอายุการใช้งานวัสดุทนไฟให้มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก และยังลดการปลดปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศเนื่องจากการใช้ความร้อนเกินความจำเป็น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีส่วนในการแก้ปัญหาและออกแบบฉนวนและวัสดุทนไฟในอุกรณ์ที่ใช้ความร้อนสูงให้แก่อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 29/01/2024 03:27 pm
BovornlakO 001

MU Quick Fact

Class of: 1996
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn