ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ผศ.ดร. 
ธนสิน 
บุญนาม 
นักวิจัยแนวหน้าด้านฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์

“มากกว่าความรู้ วิศวะมหิดลเป็นที่ให้ความผูกพัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ได้รับการยอมรับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นศิษย์เก่าผู้อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้ด้วยอาชีพอาจารย์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลงานความสำเร็จด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน เช่น 1) โครงการวิจัยฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์พลังงานต่ำด้วยเมมริสเตอร์เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน Development of Explainable and Energy-efficient Machine Learning Hardware for IoT Applications using Tsetlin Machine Algorithm and Memristive Devices 2) โครงการวิจัยการจัดการโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มและแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลการปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตของเกษตรกรตามมาตรฐานสากล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จ.เชียงใหม่ 3) ทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษาเรื่อง ระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยและ EPICS in IEEE เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกข้าว 4) ทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษาเรื่องแอปพลิเคชันไลน์บันทึกข้อมูลการปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 5) เป็นคณะทำงานพัฒนากำลังคนด้าน Semiconductor เอก IC Design ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6) เป็นผู้พิจารณาบทความ IEEE, IET และ Philosophical Transactions of the Royal Society รวมถึงการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Frontiers in Electronics, IEEE Transactions on Circuits and Systems และ Philosophical Transactions of the Royal Society มาจนถึงปัจจุบัน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 29/01/2024 03:57 pm
Thanasin Bunnam

MU Quick Fact

Class of: 2005
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn