ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ.ดร. 
จักรกฤษณ์ 
ศิวะเดชาเทพ 
ผู้นำการปฏิรูปวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการยกร่างและผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษเป็นวิชาชีพควบคุม ท่านจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยกร่างและร่วมพัฒนาข้อบังคับของสาขาดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้และต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ในฐานะของอาจารย์และนักสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. จักรกฤษณ์ได้นำความรู้ไปใช้ในการสอน การวิจัย และเป็นที่ปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยมีผลงานจากการเขียนตำราวิชาการ 46 รายการ งานศึกษาวิจัย 51 รายการ อีกทั้ง ท่านได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 22/03/2024 02:49 pm
JakkrisSivadechathep1

MU Quick Fact

Class of: 1981
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Public Health
Degree: Master of Science Program in Technology of Environmental Health
Facebook
Twitter
LinkedIn