ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ชนกานต์ 
ชินชัชวาล 
ผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการทำแชทบอทของเมืองไทย

คุณชนกานต์เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยความเต็มใจ ในทุกปีเขาได้ตอบรับเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์การทำงานและการก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการทำแชทบอทจากการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด (ZWIZ.AI) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มระบบปัญญาประดิษฐ์ แชทบอทและวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจให้กับองค์กรกว่า 50,000 ราย ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ASEAN's Best AI/Machine Learning Startup จาก Rice Bowl Startup Awards, the ASEAN ICT Awards in Startup category, Best B2B SaaS Solutions Provider จาก APAC Insider เป็นต้น

 

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ ชนกานต์ ชินชัชวาล โปรแกรมเมอร์ไอเดียดี โปรแกรมเมอร์หนุ่มผู้นี้เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม "ทีมแตงไทย" Click

Published on: 04/04/2024 01:38 pm
3.ชนกานต์

MU Quick Fact

Class of: 2012
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Information and Communication Technology
Degree: Bachelor Of Science (Information And Communication Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn