ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

6 ทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใครจะได้รับบ้าง

ทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยความสามารถและความเพียรพยายามของนักศึกษาที่ทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งทุนนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพวกเขาเหล่านั้นในด้านการศึกษาให้สามารถมีความรู้ความสามารถที่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสุขในการเรียนอย่างแท้จริง และวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทุนการศึกษา และข้อมูลเรื่องช่วงเวลาการขอทุนการศึกษานี้ให้มากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จัก 6 ทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความสามารถและความเพียรในการศึกษาอย่างแท้จริง ซี่งจะมีอยู่ 6 ทุน ด้วยกัน ประกอบด้วย

1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ทุนที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนอย่างแท้จริง ให้มีโอกาสในด้านการศึกษาที่มากยิ่งขึ้นจนสำเร็จระดับปริญญาตรี โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 400 ทุน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดจนสำเร็จการศึกษา อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา
 • ทุนการศึกษารายปี สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีจำนวนการจัดสรรทุนผันแปรในแต่ละปีตามข้อ (1)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนขาดแคลนทุกทรัพย์

 • เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของทุกส่วนงาน
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
 • เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาครบตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร : สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

2. ทุนสมาคมศิษย์เก่า

ทุนสมาคมศิษย์เก่า คือ ทุนการศึกษาที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลมีโอกาสในด้านการศึกษา โดยได้มีการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ” เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนสมาคมศิษย์เก่า

 • เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน
 • มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ช่วงเวลาการรับสมัคร : สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี

3. ทุนจากแหล่งทุนภายนอก

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก คือ ทุนที่ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสในด้านการศึกษาที่มากยิ่งขึ้น โดยจำนวนทุนการศึกษาจะอยู่ที่ ประมาณ 200-250 ทุน ทุนละ 5,000 – 60,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแต่ละแหล่งทุน) รายลเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหน่วยงานหรือบริษัทที่มอบทุนการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร : กรกฎาคม-เมษายน ของทุกปี

4. ทุนนักศึกษาพิการ

ทุนนักศึกษาพิการ คือ ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีควาบกพร่องทางด้านร่างกาย แต่ใจรักและความเพียรในการมุ่งมานะศึกษาเล่าเรียน โดยทุนนี้จะไม่จำกัดจำนวนทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา โดยจำนวนทุนการศึกษาจะแปรผันตามจำนวนักศึกษาพิการ ทุนละ 60,000 บาท/ปีการศึกษา สำหรับสายวิทยาศาสตร์ และ ทุนละ 50,000 บาท/ปีการศึกษา สำหรับสายสังคมและศิลป์

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ

 • เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาใบแรก) และห้ามย้ายสาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
 • ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
 • กรณีที่นักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไปให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อสำนักงานก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

ช่วงวันรับสมัคร : สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

5. ทุนภูมิพล

ทุนภูมิพล คือ ทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยจะมีจำนวนทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนภูมิพล

 • ศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 • มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 • มีผลงานจัดกิจกรรมที่นักศึกษา ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ช่วงเวลารับสมัคร : มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

6. ทุนมหิดลวิทยาจารย์

ทุนมหิดลวิทยาจารย์ คือ ทุนการศึกษาที่มุ่งหมายเพื่อผลิตอาจารย์แพทย์หลักสูตรในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) กับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต ให้มีความสามารถในด้านการแพทย์โดยแท้จริง โดยทุนนี้จะมีจำนวนทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5 ทุน (ค่าเทอม, ค่าครองชีพและค่าสนับสนุนงานวิจัย) ทุนละไม่เกิน 160,000 บาท อีกทั้งยังสนับสนุนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เป็นทุนที่มีเกียรติ ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยให้เกิดความตระหนักในด้านการศึกษาที่มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarsupport/

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”