ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

3 ทุนการศึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้รับความสบายใจขณะเรียน

ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นมาเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยแท้จริง โดยทุนเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยให้นักศึกษาที่ครอบครัวมีสภาวะขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการศึกษาที่คล่องตัวของนักศึกษา ให้มีโอกาสในการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น และวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 3 ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลกัน

3 ทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของเศรษฐกิจที่อาจทำให้เกิดปัญหาความไม่คล่องตัวในด้านการเงิน ได้มีโอกาสในการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้สามารถดำเนินต่อไปได้ โดยทุนช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีดังนี้

1. ทุนฉุกเฉิน

ทุนฉุกเฉิน คือ ทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงปัญหาทางการเงินของนักศึกษา อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวในด้านรายได้ที่ลดน้อยลง และนำไปสู่การทำให้ผู้เรียนนั้นได้รับโอกาสในการศึกษาที่ลดน้อยลงไป ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการจัดตั้งทุนฉุกเฉินขึ้นมา กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน ทุนละ 5,000-15,000 บาท และสามารถขอรับทุนนี้ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนฉุกเฉิน

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ในระดับก่อนปริญญาตรีหรือระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา
 3. เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุกรณีฉุกเฉิน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยอัคคีภัยต่อที่พักอาศัยที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของและพักอาศัยอยู่ประจำในปัจจุบัน
  • เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงต่อที่พักอาศัยหรือพื้นที่ประกอบอาชีพที่ผู้ปกครองประกอบกิจการเป็นประจำในปัจจุบัน เช่น วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม หรืออัคคีภัย เป็นต้น
  • เป็นนักศึกษาที่ผู้ปกครองเสียชีวิตในระหว่างการศึกษา
  • เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างเร่งด่วนอันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจนอาจเป็นผลเสียหายต่อการศึกษาของนักศึกษา เช่น ภาวะว่างงานของผู้ปกครองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เป็นต้น

2. เงินยืม (ไม่มีดอกเบี้ย)

เงินยืม ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงิน โดยมีเงื่อนไขว่า “นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย” โดยนักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและส่วนงานทำหนังสือนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษา สามารถขอรับได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

3. ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

ทุนช่วยเหลือพิเศษนี้ คือ ทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้เป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา อีกทั้งยังเป็นทุนที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่ครอบครัวประสบกับปัญหาทางด้านการเงินที่เข้าขั้นวิกฤตและร้ายแรง โดยจะเป็นทุนช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาทต่อทุน (พิจารณาเป็นรายกรณี) สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

ดังนั้นหากนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์อยากติดต่อขอรับทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถที่จะติดต่อและสอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะมีส่วนช่วยในการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลในปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพก้าวเข้าสู่โลกกว้างได้อย่างมีคุณภาพในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง :

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?