ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

“ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ” คณะไหนมีทุนอะไรที่ตรงกับคุณ

ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ นับเป็นอีกนึ่งสิ่งที่นักศึกษาหลาย ๆ คน นั้นมีความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีความสามารถที่โดดเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา การที่ทุนการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเข้าในการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น และวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่า “ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ” จะมีคณะใดที่เปิดให้สมัครทุนใดกันบ้าง

ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ มีคณะไหน เปิดให้ทุนบ้าง 2566

ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ คือ ทุนการศึกษาที่แต่ละคณะได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่เรียนและมีความประพฤติดี ได้มีโอกาสในการศึกษาในคณะนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยแต่ละคณะก็จะมีการให้ทุนที่มีเงื่อนไขและเกณฑ์ในการรับ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งคณะที่มีการเปิดให้ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2566 ก็มีดังนี้

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเรียนดีตลอดปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนรางวัล

 1. ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะกายภาพบำบัด
 2. มีผลคะแนนสูงสุดของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละปีการศึกษา

แหล่งทุน

 1. กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด
 2. มูลนิธิคณะกายภาพบำบัด

ช่วงเวลารับทุน

 • วันไหว้ครูคณะกายบำบัดของทุกปี

ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขากายภาพบำบัด
 2. เกรดเฉลี่ย 5 ขึ้นไป
 3. ฐานะทางบ้านยากจน
 4. มีความประพฤติดีและสนใจในการเรียน
 5. ต้องไม่รับทุนจากสถาบันอื่น

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่: หน่วยกิจการนักศึกษา หรือติดตามประกาศรับสมัครทุนของคณะ

ช่วงเวลารับสมัคร

 • กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี

ทุนขาดแคลนคณะกายภาพบำบัด

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนรางวัล

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 00
 4. ประพฤติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะฯ

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่: หน่วยกิจการนักศึกษา หรือติดตามประกาศรับสมัครทุนของคณะ

ช่วงเวลารับสมัคร

 • ตลอดปี

ทุนขาดแคลนมูลนิธิคณะกายภาพบำบัด

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนรางวัล

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 00
 4. ประพฤติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะฯ

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่: หน่วยกิจการนักศึกษา หรือติดตามประกาศรับสมัครทุนของคณะ

ช่วงเวลารับสมัคร

 • ตลอดปี

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คลิก)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จะมี “ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง” ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ทุน ดังนี้

 • ทุนศรีตรังทอง (STT)
 • ทุน พสวท. (DPST)
 • ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ (SAST)

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) คลิก)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้สามารถดำรงชีวิตและมีค่าใช้จ่ายด้านศึกษา เพื่อให้เล่าเรียนได้ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยสารมารดูรายละเอียดทุนการศึกษาของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสมบัติรวมไปถึงเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ ได้ ที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมี “มูลนิธิเพื่อการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล”

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2566
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขยั่นหมั่นเพียร
 • เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือมีส่วนช่วยเหลืองานของคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิก)

การมีทุนการศึกษาทำให้นักศึกษาที่มีความต้องการทุนทรัพย์หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา สามารถที่จะทำการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และเกิดความสบายใจในขณะที่ศึกษามากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมั่นคงในความประพฤติที่ดีและมีความเพียรพยายามในการศึกษาควบคู่กัน จึงจะทำให้การได้รับทุนการศึกษานั้น ๆ มีคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ดังนั้นนักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสมัครขอรับทุนการศึกษาเหล่านี้ ก็สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากประกาศของคณะได้เลย

ข้อมูลทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง :

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”