ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Alumni Recognition มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

Alumni recognition

Alumni Recognition” จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ ว่าจะมีเกณฑ์อย่างไร ที่จะสามารถเป็น Alumni Recognition ได้อย่างน่าเชิดชู

เกณฑ์พิจารณา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Alumni Recognition

เกณฑ์การพิจารณาในการรับคัดเลือกเป็น Alumni Recognition มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคุณสมบัติในการพิจารณาที่ได้กำหนดไว้ โดยเกณฑ์ในการพิจารณา มีดังนี้

1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศหรือในระดับโลก เป็นที่ประจักษ์ ทั้งการ สร้างสรรค์ ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา หากมีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัล ผู้มอบรางวัลต้องเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ด้านผลงานและชื่อเสียง มีการพิจารณา ดังนี้

 • Consumer Technology – ด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการหนี้สิ้นภายในครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • Environment & Energy – ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความยั่งยืน เช่น เป็นเจ้าของบริษัทผลิตยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือได้รับการยอมรับจากสังคมผ่านการทำงานเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ เป็นต้น
 • Enterprise – ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Business to Business) เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจโลจิสติกส์หรือธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มีส่วนช่วยเหลือธุรกิจ Startup ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ เป็นต้น
 • Finance & Investment – ด้านการเงินและการลงทุน เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ FinTech ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น
 • Politics – ด้านการเมือง เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหาระดับชาติ หรือการเป็นผู้ที่สามารถผลักดันนโยบาย/กฎหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศได้เป็นผลสำเร็จ เป็นต้น
 • Healthcare – ด้านสุขภาพ เช่น เป็นผู้สร้างผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อช่วยให้คนในชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
 • Media & Entertainment – ด้านวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชน เช่น เป็นนักแสดง นักเขียนบท หรือนักข่าว ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น
 • Science – ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ทั้งที่เป็นผลงานด้านการปฏิบัติหรือทฤษฎี ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านผลงานและชื่อเสียง ได้ที่ https://alumni.mahidol.ac.th/alumni-recognition-about/

สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ในเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีความเหมาะสมในการได้รับเลือกให้เป็น Alumni Recognition สามารถส่งเอกสารเสนอข้อมูลศิษย์เก่า ได้ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 2. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยผู้ทีได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามแสดงความยินยอมในเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกให้ด้วยตนเอง
 3. ภาพถ่ายปัจจุบันครึ่งตัว รูปแบบไฟล์คุณภาพสูง นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png ขนาดกว้าง 3,240 pixels ยาว 4,032 pixels จำนวนตั้งแต่ 1 รูปขึ้นไป

โดยส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 1-3 ไปยัง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถเลือกส่งผ่านช่องทางตามที่ต้องการ ดังนี้

 1. Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th
 2. ไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

“เราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จผ่านศิษย์เก่าของเราผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย แต่ครั้งนี้เราอยากได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากศิษย์เก่าของเราเอง ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตนเอง หรือศิษย์เก่าที่คุณประทับใจให้เราฟัง”

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?