ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศ. ดร. 
จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 
ผู้นำด้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของอาหารสุขภาพ

- เป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารสุขภาพโดยการนำความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์มาพัฒนาอาหารสุขภาพเสริมสมรรถนะสมอง มีงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2564 (อาหารสุขภาพจากมะม่วงหิมพานต์) และรางวัลเหรียญเงินในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2562 (อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากหอยเป๋าฮื้อและโจ๊กสุขภาพจากผักแพรวและใบหม่อน)

- เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ และเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารภาคอีสานตอนกลาง รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ RAINS for Thailand Food Valley ของภาคอีสาน และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญในพื้นที่ โดยเฉพาะหม่อนและผักพื้นบ้านในรูปของอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ทำให้เกษตรกรและบริษัทอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8-10 เท่า

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 17/01/2023 02:38 pm
mb-17-166..300

MU Quick Fact

Class of: 1994
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Molecular Biosciences
Degree: Doctor of Philosophy (Neuroscience)
Facebook
Twitter
LinkedIn