ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
สุรพล 
ชามาตย์ 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร. สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องชุมชนและประชาชนจากโรงงานที่ก่อมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังมีผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 1.ผลงานการออกแบบจัดสร้างและมอบชุดระบบบำบัดน้ำเสียถวายให้แก่วัดเทพลีลา 2.การออบแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโครงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรดน้ำต้นไม้และการเกษตร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 3.การออกแบบและจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดื่ม RO เคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของประเทศไทย มอบให้กับกองทัพบก 4.การออกแบบและจัดสร้างทุ่นเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ในคูคลอง 5.การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ แบบไมโครนาโนบับเบิ้ลให้กับคูคลอง และเป็นผู้ริเริ่มโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันบุคลากรทุกระดับ สร้างวัฒนธรรมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Click

Published on: 25/01/2023 02:02 pm
ดร.สุรพล32edit

MU Quick Fact

Class of: 1997
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Environment and Resource Studies
Degree: Master of Science (Appropriate Technology for Resources Development)
Facebook
Twitter
LinkedIn