ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
พนิตนาฏ 
กาญจนาธิวัฒน์ 
นักกิจการเพื่อสังคมเพื่อยกระดับสินค้าอาหารของชุมชน

ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร “บริษัท โฟลว์โฟล์ค จํากัด” (FlowFolk Co.,Ltd.) ที่มีความเชื่อว่า หากภูมิปัญญาและงานฝีมือของท้องถิ่นถูกทําให้มีชีวิตชีวาไปตามยุคสมัยจะสามารถทําให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นน่าอยู่และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ โดยเน้นการนําหลักการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ (ปัจจุบันคือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันโภชนาการ) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เห็นและเข้าใจความสําคัญของคุณค่าทางโภชนาการในภาพรวมของทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่การเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ไม่เพียงแค่นั้นยังทําให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การออกแบบงานวิจัยที่ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาและประโยชน์ที่จะส่งมอบให้ผู้บริโภค และการตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการหยิบยกผลงานนั้นไปใช้จริง

จากการที่คุณพนิตนาฏได้มีโอกาสร่วมงานวิจัยนวัตกรรมอาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทําให้ได้เห็นคุณค่าของการทํางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และเห็นถึงคุณค่าของผลงานที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น  เขาจึงอยากสานต่อการทํางานที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกกับสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังเคยร่วมทีม “Happy Field Happy Farm” และเป็นหนึ่งในทีมผู้ชนะของโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” หรือ “Banpu Champions for Change 5” และภายหลังได้ตัดสินใจศึกษาต่อด้านอาหารที่ Wageningen University ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมานั้น ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเมื่อเราลงมือทําสิ่งต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมก่อนแล้ว ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ในสังคม

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 27/01/2023 09:30 am
PANITNART32

MU Quick Fact

Class of: 2011
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Nutrition
Degree: Master of Science (Food And Nutrition for Development)
Facebook
Twitter
LinkedIn