ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
จิรพันธ์  
โชติรัตนศักดิ์ 
นักพัฒนาการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยระดับประเทศ

คุณจิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ผู้ก่อตั้งบริษัทอี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรมและการจัดการขยะมูลฝอยระดับประเทศ นอกจากนี้คุณจิรพันธ์ยังมีผลงานดีเด่นประเภทวิชาการ/วิจัยดังต่อไปนี้
‣ พ.ศ. 2555 ได้รับเกียรติจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการ “โครงการลดโลกร้อนด้วยสาหร่ายเกลียวทองถวายพ่อหลวง” ได้นำเสนอทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
‣ พ.ศ. 2558 พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบแบบเมมเบรนไบโอรีแอคเตอร์ (Membrane Bio Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ซึ่งมีอัตราการไหลรวมมากที่สุดในประเทศไทย
‣ พ.ศ. 2558 พัฒนาแนวคิดระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยี Maximum Energy Technique ประยุกต์ใช้ในโครงการจัดการมูลฝอยของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
‣ พ.ศ. 2564 เป็นผู้ร่วมคิดค้นเทคโนโลยีกับศูนย์วิจัยเชื้อเพลิงและชีวมวล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรนานาชาติ

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 02/02/2023 09:39 am
จิรพันen copy..300

MU Quick Fact

Class of: 1996
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Environment and Resource Studies
Degree: Master of Science Program in Appropriate Technology for Resources Development
Facebook
Twitter
LinkedIn