ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ.ดร. 
ณรงค์ศักดิ์  
หนูสอน 
ผู้บริหารและนักวิจัยด้านสาธารณสุขไทยและนานาชาติ

ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนตำแหน่งทางการบริหารต่าง ๆ มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านสุขภาพอื่น ในระดับชาติและระดับนานาชาติ การได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มี Publication ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก มีการแต่งหนังสือในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการเผยแพร่และใช้ในการอ้างอิงและในการเรียนการสอนจำนวน 3 เล่ม เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เกียรติประวัติการได้รับรางวัล

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล ชื่อองค์กรที่มอบ
 2544 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
2546 หัวหน้างานอาชีวอนามัยดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน
 2553 บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559 บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2564 ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564 ประเภทการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 25/01/2023 04:01 pm
ณรงค์ศักดิ์300ed

MU Quick Fact

Class of: 1993
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Environment and Resource Studies
Degree: Master of Science (Technology of Environmental Management )
Facebook
Twitter
LinkedIn