ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
สายันต์ 
รวดเร็ว 
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันช่วยราชการในหน้าที่เลขานุการประจำรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำความรู้ด้านพิษวิทยาทางอาหารมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เพื่อออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดมาตรฐานอาหารอ้างอิงในการขออนุญาตผลิตอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศและการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ ให้อาหารแปรรูปที่ผลิตและบริโภคภายในประเทศมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีผลงานล่าสุด เช่น 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย (กำหนดบัญชีรายชื่อพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในการผลิตอาหาร) 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 26/05/2023 10:02 am
nu26-may2566..

MU Quick Fact

Class of: 2005
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Nutrition
Degree: Master of Science Program in Toxicology and Nutrition for Food
Facebook
Twitter
LinkedIn