ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
ปัทนภา 
ศรีชมเชย 
นักกำหนดอาหารที่มุ่งพัฒนางานแบบบูรณาการเพื่อสังคม

ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย เริ่มต้นจากนักเทคนิคการแพทย์สู่นักกำหนดอาหารวิชาชีพที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง ต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การแพทย์บูรณาการ และใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย ในระดับบริหารขององค์กรและสมาคมวิชาชีพ รวมถึงสมาคมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ เริ่มต้นบุกเบิกงานด้านโภชนาการเอดส์ในประเทศไทยในตำแหน่งนักกำหนดอาหารและวิจัย ผ่านการทำงานในศูนย์ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลียด้านโภชนาการเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงานด้านการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาระบบงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารในรพ.เทพธารินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เพียงแต่ให้การรักษาโรค แต่ยังมุ่งเน้นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อย่างแข็งขัน ทั้งยังสนับสนุนให้คนในองค์กรมีจิตสาธารณะเข้าร่วมทำงาน ในส่วนของสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 26/05/2023 02:26 pm
nu.30-may2566...

MU Quick Fact

Class of: 2005
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute of Nutrition
Degree: Master of Science (Food and Nutrition for Development )
Facebook
Twitter
LinkedIn