ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
นัฏพร  
ขนุนก้อน 
ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.นัฏพร  ขนุนก้อนผู้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์จากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย เช่น มันสำปะหลัง หรืออ้อย เป็นต้น รวมทั้งส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ทะลายปาล์มน้ำมัน หรือฟางข้าว เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและการใช้งานในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือใช้เป็นองค์ประกอบสำหรับการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงนำส่งองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแปรรูปวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน โดยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติโดยในปี 2563 ได้รับรางวัล Best Presentation Awards (poster presentation) จากการประชุม ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy. ในหัวข้อ “Effect of citric acid on properties of cassava starch and biodegradable packaging foam” จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 31/05/2023 02:05 pm
ka310566..

MU Quick Fact

Class of: 2007
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Mahidol University Kanchanaburi Campus
Degree: Bachelor of Science Program in Food Technology
Facebook
Twitter
LinkedIn